Specialisten in Psychodiagnostiek

Reglementen

Het wettelijk vereiste privacy- en het klachtreglement, zijn van kracht. Op aanvraag kunt u deze inzien.

 

Privacy
Uw behandelaar is ingeschreven in het BIG-register en is als zodanig gehouden aan het (medisch) beroepsgeheim. Dat betekent dat alles wat u met hem of haar bespreekt strikt vertrouwelijk is. Een uitzondering hierop is de berichtgeving aan uw verwijzer of huisarts, als die u naar Testraad verwezen heeft. Als u dat niet wenst dan dient u expliciet aan te geven naar wie dat niet mag.

 

Uw verwijzer wordt door ons geïnformeerd aan het begin, tijdens en aan het eind van de behandeling. Als u niet wilt dat deze voor de gezondheidszorg noodzakelijke informatie wordt verstrekt dan moet u dit uitdrukkelijk bij uw behandelaar kenbaar maken.

Van uw onderzoek en eventuele behandeling worden aantekeningen bijgehouden in een dossier. Dit dossier wordt op zodanige wijze opgeborgen dat het nooit voor derden toegankelijk is.

Alle rechtstreeks bij uw behandeling en eventuele behandeling betrokken hulpverleners hebben toegang tot uw gegevens, allen hebben een geheimhoudingsplicht.

U hebt recht op inzage in en kopieën van uw dossier. Desgewenst kunt u uw dossier laten vernietigen. Het dossier dient tenminste tien jaar bewaard te worden, tenzij u dat anders wenst en aan ons kenbaar maakt.

 

Geschillen
Bij geschillen en conflicten verzoeken we u deze eerst met ons te bespreken. Leidt dat niet tot overeenstemming dan zijn wij onderworpen aan de klachtencommissie van de Vereniging van Vrijgevestigde Psychiaters in 's-Hertogenbosch e.o.

U kunt zich eventueel ook wenden tot de Regionale Inspectie voor de Geestelijke Gezondheidszorg of een beroep doen op het Tuchtrecht.

Kies voor Testraad

 Psychodiagnostiek

  •  Zonder wachttijd
  •  Snel en betrouwbaar
  •  Scherpe prijzen

 

 Persoonlijkheidsdiagnostiek

 Neuropsychodiagnostiek

 AD(H)D

 Intelligentie

 Autisme spectrum stoornissen

 Hechtingstoornissen

 en overige, op aanvraag

 

 Second opinion Lees meer

Onderzoek aanvragen Stop 10/4

 Professionals

 Lees de informatie voor
 professionals en vraag een
 persoonlijk account aan. *hdl  

 

 Verwijzing door de huisarts 

stop per 01-05-2018

 

 Zelf aanvrager

 Lees de informatie voor
 zelf aanvragen.

 

Contact

 stel een vraag via contact 
 of
 e-mail naar bureau@testraad.nl