Specialisten in Psychodiagnostiek

Disclaimer

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is Testraad niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden diensten, informatieteksten of overige informatie op deze website. Het gebruik van de informatie geschiedt voor volledig risico van de gebruiker. De door Testraad verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Onze psychodiagnostische tests zijn wetenschappelijk gevalideerd. Van de aanvragende hulpverlener wordt verwacht dat het gebruik van de resultaten en de beperkingen van psychodiagnostisch onderzoek bekend zijn. De verstrekte algemene informatie is indicatief en zal steeds weer zonder aankondiging kunnen worden gewijzigd. Bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie. Testraad sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, directe en indirecte, uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van informatie, producten of diensten die via de website van Testraad worden aangeboden.

 

Privacy Paragraaf

Testraad is gebonden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De door u verstrekte persoonsgegevens worden beschouwd als horend bij het (medisch)behandeldossier van de hulpverlener die het psychodiagnostisch onderzoek aangevraagd heeft. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat Testraad zorgvuldig te werk en wordt onze web-applicatie maximaal beveiligd tegen ongewenste inbreuk door derden. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die Testraad jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt. U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren. Een overzicht van uw gegevens kunt u schriftelijk bij ons aanvragen. Deze disclaimer is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden. Testraad behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy paragraaf. Aangezien Testraad het maximale doet om haar web-applicatie te beschermen, aanvaardt Testraad geen verantwoordelijkheid voor het ongeautoriseerde gebruik of misbruik van de web-applicatie en de daarin opgeslagen persoonsgegevens.

 

Eigendomsrechten

Alle eigendomsrechten behoren uitsluitend Testraad toe. Dit heeft niet enkel betrekking op de vorm(geving) van de website maar ook op alle achterliggende informatietechnologie. Onderdelen van de website mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Testraad op geen enkele wijze overgedragen, verveelvoudigd, bewerkt of verspreid worden.

 

Contact

 stel een vraag via contact 
 of
 e-mail naar bureau@testraad.nl